Fizička zaštita

Usluge fizičke zaštite

Usluge fizičke zaštite pružamo 24 sata dnevno, 365 dana u godini i u tom periodu naši obučeni i certificirani zaposlenici sttoje vam na raspolaganju.
Usluga fizičke zaštite podrazumijeva zaštitu koju obavlja certifikovan i obučen zaštitar ( u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima F BiH ), u periodu koji je preciziran od strane korisnika usluge, u obimu i na način koji korisnik zahtjeva te u skladu sa njegovim potrebama.

Usluge fizičke zaštite uključuju :

Fizičku zaštitu objekata bilo koje namjene;
Fizičku zaštitu lica u pokretu;
Fizičku zaštitu intervencijom;
Obezbjeđenje svih većih okupljanja / događaja;

Principi fizičke zaštite su u skladu sa principima postojećeg europskog sistema i standarda zaštite, postojećih pravnih i zakonskih principa koji spadaju u domen zaštite ljudi i imovine. U skladu sa navedenim te u skladu sa Zakonom o Agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ( „Službene novine FBIH br. 78/08 i 67/13 ), vršimo redovne godišnje provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti zaposlenika, te redovne provjere sposobnosti rukovanja oružjem.

Prilikom obavljanja povjerenih poslova, zaštitari su opremljeni najkvalitetnijim tehničkim sredstvima, u svrhu što efikasnijeg obavljanja povjerene dužnosti, te stoga prilikom obavljanja poslova posjeduju:

Uniformu sa istaknutim obilježjima Agencije ( po potrebi svečano odijelo );
Vatreno oružje ( kalib. 9mm);
Sistem radio veze ( koji omogućava 24-satno neometano komuniciranje sa sjedištem Agencije, gdje je smješten Dojavno operativni centar sa 24-satnim dežurnim operativnim zaposlenim licima );
Baterijske lampe;
Pancirni prsluk;